Zgłoszenie prezentacji na konferencję Środowisko Informacji 2021
Zgłoś prezentację na V edycję konferencji Środowisko Informacji

Zgłoszenie prezentacji na konferencję Środowisko Informacji 2021


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu organizacji Konferencji Środowisko Informacji 2021, na podstawie udzielonej zgody[1] oraz w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach[2].

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą podmioty, z którymi Ministerstwo zawarło umowy na świadczenie usług informatycznych, usług związanych z organizacją Wydarzeń i pocztowych oraz będziemy przekazywać je do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 5 lat od zakończenia organizacji Konferencji Środowisko Informacji 2021.

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz uzyskania ich kopii, sprostowania danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu cofnięcia zgody należy wysłać maila na adres srodowisko.informacji@klimat.gov.pl.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9. Podanie danych osobowych jest wymogiem dobrowolnym, ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować nieuwzględnieniem Pani/Pana zgłoszenia.

[1] Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

[2] Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
* Liczba zgłaszanych wystąpień
* W której sesji tematycznej mogłaby zostać wygłoszona prezentacja?
* Tytuł prezentacji (do umieszczenia w programie konferencji)

* Przewidywany czas wystąpienia (w minutach)
* Zwięzły opis zgłaszanego tematu (maks. 1000 znaków łącznie ze spacjami)

* Będę prelegentem zgłaszanej prezentacji
* Czy wyraża Pani/Pan zgodę na publikację prezentacji po zakończeniu konferencji w serwisie ekoportal.gov.pl?
* Oświadczenie
* Dane osoby zgłaszającej: